Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Play The Music
 แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ 055 286 220 เปลี่ยนเป็นหมายเลขดังนี้ สำนักปลัดโทรศัพท์/โทรสาร 055 906 390 และ 086 211 4545 กองคลัง โทรศัพท์/โทรสาร 055 906 389 ศูนย์ อปพร. 055 906 388
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557  
 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 เพื่อได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกครัวเรือน และทุกหมู่บ้าน สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกระดับ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2556 เวลา 13.17 น. โดย คุณ วนิดา เรืองนภาเพ็ญ

ผู้เข้าชม 332 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player