หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
หนังสือสั่งการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณประโยชน์ [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
บันทึก แจ้งผู้รับผิดชอบ ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์..2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการทำแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
บันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ PLA 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2