หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริต พ.ศ.2561-2564 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2564 ฉบับปรับปรุง [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2