หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2564 ฉบับปรับปรุง [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2564 ฉบับปรับปรุง [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุุจริต [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)