หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการลงทะเบียนทางหลางท้องถิ่น [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มืองานทารกและเด็กก่อนวัยเรียนเติบโตสมวัย ฉลาด แข็งแรง [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือความร่วมมือระหว่าง อปท. [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
จากการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2